Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)

FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen. (Forskrift om rammeplan for barnehagen)

 

Vi ønsker:

  • at barn skal oppleve å bli tatt hensyn til og at deres mening teller
  • at barn lærer å ta hensyn til andre og at alle de andres meninger teller
  • at barn lærer de grunnleggende prinsippene for demokrati

 

Personalet må:

  • være tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til alle
  • forsøke å tolke barns tilbakemeldinger enten de uttrykkes med ord eller kropp