Lek

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har
egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment
menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en
grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og
oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle
barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn
i lek. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegge andres lek må
gis særskilt oppfølging.
(Forskrift om rammeplan forbarnehagen)

 

Vi ønsker:

 • at barn skal oppleve glede, spontanitet og livsutfoldelse i
  lek
 • at leken skal verdsettes fordi den har en verdi i seg selv
 • at barnehagen byr på gode og varierte inne- og utearealer som
  stimulerer til lek
 • at alle barn får oppleve samhørighet med andre gjennom lek
 • at alle barn får utvikle språk- og kommunikasjonsevner
  gjennom lek
 • at alle barn utvikler sosial kompetanse gjennom lek
 • at alle barn utvikler seg motorisk gjennom lek

 

Personalet må:

 • hjelpe alle barn til å inkluderes i lek
 • gi inspirasjon til leken gjennom ulike aktiviteter som
  litteratur, drama etc.
 • delta aktivt i barns lek og trekke seg tilbake når det er
  riktig
 • være tilgjengelig for barn som leker
 • følger med på barns lek og justerer leken dersom noen
  utestenges eller opplever å bli krenket gjennom lek