Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger våre verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna
- erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger
- tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
- utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
- får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:
- møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt
- skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler
- hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger
- la den kristne kulturarven komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer

 

Mål for småbarns avdelingen (1-3 år):

 • Vise hensyn, lese hverandres ansikt og kroppsuttrykk. Vi setter ord på hvordan vi ”leser andre”
 • Tar hensyn til hverandre; viser respekt og toleranse.
 • Vi begynner med juleforberedelser fra 1. advent.
 • Fra 1. advent tenner vi lys og har advent/julesamlinger med julefortelling og julesanger.

 

Mål for store barns avdelingen (3-6 år):

 • Vennskap, relasjon, medmenneskelighet
 • Sosial kompetanse, konfliktløsning, følelser
 • Kjennskap til ulike tradisjoner og ”livssyn”
 • Formidle juleevangeliet og påskebudskapet
 • Flanellograf / bordteater
 • Besøk av presten
 • Adventssamling – vi tenner lys
 • Sanger
 • Lese bøker – samtale
 • Omtenksomhet og respekt
 • Undring over livets gang (fødsel – død)
 • Følelser, bevisstgjøring omkring kroppsspråk og ansiktsuttrykk