Barnehagen som kulturarena

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå,
må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et
fellesskap med jevnaldrende. Barnehagens oppdragelse har som mål at barn skal
utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og
kulturelle identitet. (Forskrift om rammeplan for barnehagen)

 

Vi ønsker:

  • at alle i barnehagen skal vise hverandre gjensidig respekt, både barn og voksne
  • at alle barn opplever likeverdig behandling

 

Personalet må:

  • være tålmodige, lyttende og imøtekommende
  • være åpen for betydningen av forsjellighet