Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et
rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi,
dikt, rim, regler og sanger.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og
tekst skal barnehagen bidra til at barna
- videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
- bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær
- blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

- være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst
- skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang
- støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling

 

Mål for små barns avdelingen (1-3 år):

Personalet må legge til rette for at barn på 1 år kan:

 • vise interesse for å være sammen med andre
 • ta initiativ til kontakt med andre
 • vise behov for å meddele seg på eget initiativ (mimikk, gester, ord)
 • kunne rette oppmerksomheten mot en oppgave
 • kunne peke ut daglige gjenstander
 • vise interesse for å se i bildebøker
 • delta i sangleker

 

Personalet må legge til rette for atbarn på 2 år kan:

 • ønske å ”hjelpe til” med ulike gjøremål
 • ta kontakt verbalt på eget initiativ
 • være i dialog om noe i kortere tid
 • holde oppmerksomheten mot noe i kortere tid
 • like å bli lest for
 • følge en instruksjon som: Legg klossen i esken, legg bamsen på bordet.
 • ha interesse av rim og regle
 • bruke ord fra dagliglivet (ball, melk, sko, stol)

 

Personalet må legge til rette for at barn på 3 år kan:

 • finne riktig gjenstand ved at verbet nevnes (eks: det vi kan tegne med
 • uttrykke seg som oftest forstålig
 • uttale ord med m, n og p, b, t, d
 • vanligvis en tydelig uttale
 • bruke verb
 • bruke pronomen som viser til seg selv (jeg, meg, min, mitt)
 • bruke 2-3 ords ytringer.
 • stiller spørsmål (tonefall/ord)
 • bruke ytringer med nei og ikke

 

Mål for store barns avdelingen (3-6år):

 • fortelle noe om hva ting er og kan sortere disse i kategorier (eks. hva er en bok)
 • forstå og bruker setninger med preposisjoner
 • bruke ord som angir form, størrelse og antall

 

Personalet må:

 • støtte opp om flerspråklige barns språk og kompetanse
 • leke med lyder
 • bruke rim og regler
 • drive med sanger og dans
 • arbeide med begrepstrening og ”snakkepakken”
 • være aktive språkmodeller
 • observasjoner og bruke kartleggingsverktøy og ”tras” (hjelpemiddel for tidlig registrering av språkutvikling)