Sosial kompetanse

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns
samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial
utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnehagens oppdragelse har som mål
at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike
situasjoner. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og
opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn ved barns
tilværelse i barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse
både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres
situasjon og viser medfølelse. De må få trening i å medvirke til positive former
for samhandling. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre
balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov.
Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag
for utvikling av sosial kompetanse.(Forskrift om rammeplan for barnehagen)

Vi ønsker:

 • at barn lærer å ta og opprettholde kontakt med andre
 • at barn utvikler et positivt selvbilde
 • at barn utvikler selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet
 • at barn utvikler empati, selvhevdelse, selvkontroll og
  konfliktløsningsevne
 • at barn lærer å samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for
  andre
 • at barn lærer og selv bidra til å utforme positive normer for
  samhandling

 

Personalet må:

 • være aktive og tydelige
 • setter ord på situasjoner og følelser
 • skape et varmt og inkluderende sosialt miljø
 • være anerkjennende og støttende