Omsorg og oppdragelse

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelse må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Personalet i barnehagen må kunne begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse både overfor seg selv og foreldrene. (Forskrift om rammeplan for barnehagen)

Vi ønsker:

  • at alle barn bli sett med sine forutsetninger og begrensninger
  • at alle barn opplever å føle trygghet og tilhørighet
  • at alle barn er inkludert i fellesskapet og føler seg velkommen og verdifull
  • at barn skal oppleve forutsigbarhet, tydelige grenser og gode rutiner

 

Personalet må:

  • ta seg tid til de små øyeblikkene med enkeltbarn i en travel hverdag
  • ta imot hvert enkelt barn på en god måte når de kommer om morgenen
  • trøste barn som er lei seg
  • gripe inn i konfliktsituasjoner
  • vise interesse for det barnet er opptatt av
  • opptre anerkjennende også når de setter grenser