Læring

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til
et godt grunnlag for livslang læring. Læring foregår i det daglige samspillet
med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse
og omsorg.
Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den
fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv.
Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner.
De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle
læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og
her-og-nå-situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Det er ikke
hensiktsmessig å trekke et klart skille mellom formelle og uformelle
læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk hensikt. De sju fagområdene må
knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner.
Personalet i
barnehagen må ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Personalet må
dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse
hos barna.
(Forskrift om rammeplan for barnehagen)

 

Vi ønsker:

 • at barn lærer gode basiskunnskaper for samhandling med andre
  gjennom lek, oppdragelse og omsorg
 • at barn lærer konkrete ferdigheter som barnet kan få til
 • at barn lærer å bli nysgjerrig på verden omkring seg og
  aktivt søker ny kunnskap

 

Personalet må:

 • være aktivt deltakende i barns hverdag og dele av sine
  kunnskaper
 • benytte hverdagssituasjoner til formidling av kunnskap til
  enkeltbarn utifra det enkelte barns forutsetninger og behov
 • utviser anerkjennelse i forhold til barns læring og bekrefter
  det enkelte barn